Quản lý bán hàng - Sale_Super market
8/29/2014 3:40:23 PM

Phần mềm Quản lý Bán hàng của Brecus được phát triển trên một ngôn ngữ mới áp dụng những công nghệ mới mục đích đưa những công nghệ vào thực tế với các mô hình quản lý khác nhau. Ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng C Sharp (C#) trong Visual Studio .Net chắc chắn sẽ làm cho công cụ quản lý thực sự hữu ích và đơn giản cho người sử dụng.