Hệ thống quản trị khách sạn Roman - PMS
10/18/2014 9:22:44 AM

Hệ thống phần mềm Quản lý Khách sạn Roman là phần mềm với nhiều chức năng quản lý, tích hợp các hệ thống tạo thành một hệ thống quản lý tổng thể các mảng hoạt động của khách sạn với quy trình hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu quản lý cao cấp của các khách sạn, resort.